مشاغل تحویلداری در بانکها - بیوگرافی 98
x بســتن تبلـیغـات X
هر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر می رسد.
خانه » سرگرمی و تفریح » مشاغل تحویلداری در بانکها
مانتو
مشاغل تحویلداری در بانکها

مشاغل تحویلداری در بانکها


مشاغل تحویلداری در بانکها


تحویلدار شعبه : تحویلدار به شاغل شغلی اطلاق میشود که تحت  نظارت کلی در شعب ،عملیات بانکی و مسئولیت دریافت و پرداخت وجوه را در یکی از گروههای پس انداز،جاری،وام،بروات،حوالجات ،ارز و … بعهده دارد.


1- تحویلدار( ریالی – ارزی )


2- سر تحویلدار شعبه


3- تحویلدار خزانه (دوباره شمار خزانه – تحویلدار پولرسانی )


4- سر تحویلدار خزانهاصول هشت گانه تحویلداری


1- علاقه مندی


2- شکیبایی    


3- دانش و مهارت


4- سرعت     


5- دقت


6- حافظه خوب


7- نزاکت


8- رازداری و امانتداریعوامل کسب سرعت و دقت


* سرعت = انجام کار در مدتی کوتاهتر با صرف انرژی و فعالیت کمتر.عوامل سرعت:


1-    مهارت (تبحروپیروی ازیک روش مناسب درانجام کار)


2-    کوشش (اراده و علاقه نسبت به انجام کار)


3-    شرایط محیط کار(عوامل موثردرمناسب بودن یا نبودن محیط)


4-    حرکت سنجی (مطالعه وبررسی حرکات لازم برای انجام یک کارازطریق حذف حرکات غیرضروری وتصحیح حرکات غیرصحیح.دقت = تمرکزبرروی انجام کاروپرهیزازتداخل عوامل موثربرصحت آن.


عوامل دقت:


1-    آگاهی از مراحل انجام هر عملیات بانکی از اولین تا آخرین آن.


2-    تمرین و ممارست بمنظور تسلط و اطمینان ازانجام مراحل کار بطور خودکار و مستمر در فعالیتهای روزانه.


3-    تمرکز تمامی افکار بر روی انجام کار وعدم تداخل عوامل مزاحم                        


·        دقت لازمه و عامل سلامت و بقای سرعت است .


·        دقت مقدم بر سرعت است .
مراحل چهارگانه تحویلداری:


مرحله اول – مقدمات انجام تحویلداری :


                                            1- وقت شناسی


                                            2- داشتن ظاهر مرتب و آراسته


                                            3- آمادگی جسمی و روحی


                                            4- مهیا بودن ابزاروشرایط محیطمرحله دوم – شناخت مراجعین:  مشتریان موقت ، ثابت و وفادار


                و برخورد مناسب :   1- برخورد با لبخند(معجزه لبخند)


                                            2- پیشقدم شدن در برخورد


                                            3- اعلام آمادگی برای انجام کار


                                            4- فرصت جهت بیان خواسته


                                            5- عدم مباحثه با مشتریان


مرحله سوم – انجام کار مشتری به نحو صحیح و موثر :


                                            1- شناسایی خواسته اصلی مشتری


                                            2- تمرکز بر روی موضوع


                                            3- رعایت مقررات و دستورالعملها


                                            4- انجام کاربا سرعت توام با دقت


                                            5- راهنمایی و هدایت مشتری


 مرحله چهارم– پس از انجام کار :


  1-اظهارخوشحالی از انجام کار


                                            2- اعلام تمایل جهت کمک بیشتر


                                            3- خداحافظی
امور تحویلداری – دریافت:


                                    اقلام نقدی


1- شناخت اقلام دریافتی     ایران چک


                                    اسناد وصولی واریز بحساب 


2- عدم دخالت در تنظیم سند واریزی گروه خود برای مشتریان کم سواد یا بیسواد


3- دریافت وجوه نقد بطور یکجا مطابق با مبلغ سند واریزی


4- عدم تداخل وجوه دریافتی با وجوه سایرین و صندوق 


5- شمارش وجوه و دقت در رایج بودن و تقلبی نبودن آنها


6- عدم دخالت سایرین(مشتریان و همکاران) در شمارش آنها


7- رسیدگی و کنترل مجدد جمع کل اقلام با مبلغ سند واریزی


8- تایید نهایی سند و واریز بحساب و تحویل رسید مشتری


9- دقت در شرایط صحت اسناد واگذاری،قابل واریز بحساب بودن وانجام ظهرنویسی توسط واگذارنده اسناد وصولی    


10- دریافت وجوه از سایر گروههای تحویلداری ویا صندوق شعبه با اخذ رسید صندوق داخلی و عدم تحویل آن به مشتریان  اسکناس:


1-           اطمینان از رایج بودن وجوه


2-           اطمینان از تقلبی نبودن وجوه : واترمارک (فیلگران)،نخ ایمنی، چاپ سیترو، چاپ برجسته ، نشانه برجسته برای تشخیص روشندلان،تصویر مخفی داخلی، فیبرهای نامرئی فلورسنت، سریال با جوهر فلورسنت (تغییر رنگ در قبال نور ماوراء بنفش به نارنجی)، جنس کاغذ(100%پنبه).اسکناسهای جعلی و ناقص:


اسکناس جعلی = اسکناسی که فاقد یک یا چند یا تمامی مشخصات ایمنی و کنترلی اسکناسهای اصلی باشد.ارائه اسکناس جعلی :


* الف – چناچه آورنده از مشتریان سرشناس شعبه بوده و مورد تایید مسئولین شعبه و یا سرپرستی مربوطه میباشد ، فقط نسبت به ضبط و ابطال (منگنه) اسکناس جعلی اقدام و مشخصات و آدرس مشتری اخذ و جهت حفظ حرمت این قبیل مشتریان ، از معرفی آنان به مراجع انتظامی خودداری میشود .


ب –  در صورتیکه آورنده اسکناس جعلی ناشناس باشد ، باید ضمن اخذ آدرس کامل و همچنین ابطال و ضبط اسکناس ، نسبت به معرفی وی از طریق نیروی انتظامی مستقر در شعبه و یا حفاظت بانک به مراجع انتظامی اقدام شود .


پ –  در هر دومورد فوق الذکر باید اسکناس های جعلی به ضمیمه آدرس و مشخصات آورنده در مقابل اخذ رسید از نامه رسان به سرپرستی متبوعه ارسال تا از آن طریق جهت ارسال به اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی به واحد خزانه بانک مربوطه ارسال گردد .
* ارائه اسکناس ناقص :


تحویل دار علاوه بر اطمینان از صحت اسکناس های دریافتی باید توجه نماید تا از قبول اسکناس های معیوب و ناقص خصوصا در مواردی که اسکناس فاقد یکی از ارقام معرف بهای اسمی ، حروف سری  و شماره های روی آن میباشد ، اکیدا خودداری و در اینگونه موراد  ارباب رجوع را جهت ارزیابی و پرداخت وجه مربوطه به شعب بانک ملی ایران راهنمایی نمایندفزونی صندوق:


1- در پایان روز :


بدهکار: حساب صندوق (مبلغ اضافه صندوق)


              بستانکار: حساب بستانکاران موقت-اضافه صندوق
 


2- پس ازمطالبه مشتری(تا پایان سال)، محق بودن او، اخذ مجوز:


بدهکار : حساب بستانکاران موقت – اضافه صندوق


                    بستانکار : حساب صندوق / مشتری


کسری صندوق:


1- در پایان روز :


الف ) تامین کسری توسط تحویلدار در پایان روز .


 


ب )  عدم امکان تامین فوری توسط تحویلدار در همان روز :


بدهکار: حساب بدهکاران موقت – کسری صندوق (نام تحویلدارومبلغ کسری)


بستانکار: حساب صندوق


 


2- ترتیب پرداخت وجه توسط تحویلدار و یا ضامن و تامین آن :


بدهکار: حساب صندوق


بستانکار: حساب بدهکاران موقت – کسری صندوقبرخی اختلافات رایج در کسری وفزونی صندوق:


ا- اختلاف اعداد مغلوب(ثبت جابجای ارقام سند) : چنانچه مجموع ارقام عدد اختلاف برعدد 9تقسیم وباقیمانده صفر باشد، عدد اختلاف را یافته و سند مربوطه را اصلاح می کنیم.اختلاف


2511000ریال: 2+5+1+1=9و9:9=1وبدون باقیمانده،پس  رقم سند اختلافی 279000=2511000:9


 2- اختلاف دوبله(دو بار ثبت نمودن یک سند) : تقسیم عدد اختلاف بر 2 وکنترل ارقام حاصل تقسیم در روزنامه گروه با اسناد دارای همان رقم


3- اختلاف مابه التفاوت مبالغ اسکناسها : عدم تطابق دو طرف بسته پول دریافتی یا پرداختی


4- اختلاف بعلت جا افتادن سند(عدم ثبت):کنترل کردن اسناد با مبالغ اختلاف با اسناد ثبت شده در روزنامه گروه


5- اختلاف عدم ثبت و عدم دسترسی به سند دریافتی یا پرداختی


6- اختلاف مرکب : ترکیبی از چند اختلاف حساب ناشی از صحیح عمل ننمودن اسناد


7- برگشتن اختلاف: کشف یک سند ثبت نشده پس از یافتن یک اختلاف و اصلاح آن   چیدمان ابزارها و وسایل کار:


حداکثر محیط کار در حالت ایستاده و نشسته :


محیط دوایری که با باز کردن بازوها از مفاصل شانه ها و حرکت دورانی آنها در حول آن مفصل در فضا و یا روی میز کار رسم میشود.


حداکثر محیط مفید کار در حالت ایستاده یا نشسته :


نقطه مشترک بین دوایر ترسیم شده حداکثر محیط کار .* چیدمان ابزار :


1- قراردادن ابزار و وسایل در محدوده محیط مفید کار .


2- قراردادن ابزار ووسایل بطور منظم و مرتب در محیط مفید کار .  


3- قراردادن ابزار و وسایل به ترتیب مورد استفاده در عملیات تکراری.


4- قراردادن ابزار مورد استفاده مشترک در محلی با قابلیت دسترسی سریع و مطلوب همه استفاده کنندگان از آنها.    


5- تنظیم ارتفاع صندلی و میز کار متناسب با قد خود قبل از آغاز کار.انواع بسته بندی اسکناس :


هر 10 بسته = 1 چهار نخ ( خشت ) = 1000 برگ اسکناس


هر 100 برگ انواع اسکناس = 1 بسته (باند) اسکناس


هر 75 برگ = تا شده از وسط و بستن با علامت +


هر 50 برگ = لوله شده طولی وبستن دورآن ازوسط


هر 25 برگ = تا شده ازوسط وبستن ازیکطرف(طول یاعرض)


از قراردادن تعدادی برگ اسکناس نامتجانس معادل(هم ارزش) در رو و یا زیربسته صد تایی خودداری و درصورت لزوم در میان و ترجیحا ماقبل آخرین برگ بسته قرار داده شود.


برای باند نمودن اسکناس،باند روی سطح افقی قرار گرفته و با قراردادن چند سانتیمترانتهای باند لای اسکناسها،الباقی باند دورآن پیچیده و از قسمت مخصوص چسب ، بر روی قسمت دیگر باند چسبانده شود.


هر بسته اسکناس شمارش شده توسط تحویلدار باید به مهر بانک و


شعبه ، مهر تحویلدار،مهر تاریخ شمارش ممهور گردد.اصول ایمنی و بهداشت تحویلداری:


1- رعایت اصول بهداشت فردی و جمعی در شعبه (شعبه خانه دوم ما).


2- انتخاب موضع و موقعیت مکانی مناسب در حین انجام کار.


3- انجام کار به روش صحیح و استفاده از ضوابط ووسایل ایمنی لازم.


4- توجه به آلودگی وجوه نقد(منبع بیماری) ورعایت بهداشت مربوطه.


5- رعایت اصول ایمنی فیزیکی شعبه وفق دستورالعملهای مربوطه.


6- رعایت اصول ایمنی اطلاعاتی شعبه (عدم افشای اطلاعات حسابها و بدهی مشتریان واطلاعات داخلی بانک ومصوبات ارکان تصمیم گیرنده)


7- رعایت اصول ایمنی اسنادی بانک و مشتریان.


*8- رعایت اصول ایمنی گفتاری مشتریان وبانک (تخلیه اطلاعات تلفنی)


*9- آشنایی با نحوه استفاده از پدال آزیر،در دسترس بودن پدال ودر معرض دید عموم قرار نداشتن آن.


*10- نقل وانتقال وجه با صندوق شعبه و سایرگروههای تحویلدار با صدور سند داخلی و عدم تحویل به مشتری جهت ارائه به صندوق و سایر گروهها.


*11- استفاده و نگهداری درست از مهر نام تحویلدار و در دسترس سایر همکاران و مشتریان قرار نداشتن آن.صندوق بانک ملی

اشتراک گذاری مطلب
برچسب ها :

هر گونه کپی برداری از مطالب بدون ذکر منبع حرام میباشد وپیگرد قانونی به همراه دارد